شعارسال: برخورد حضرت علی (ع) با کارگزاران خاطی حکومتی از جمله مستندات نظام مدیریتی در جمهوری اسلامی ایران است که تواند الگویی برای مدیران محسوب می گردد. آنحضرت در برخورد با مدیران خود بسیار سخت گیر و نکته بین بود به نحوی بعضاً در خصوص کارگزاران خاطی، حکم به اجرای عدالت در ملاء عام می ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 10 اکتبر 2018  |  زمان: 10:36 ق.ظ  | شماره خبر: 23841   
میرشمس مومنی زاده فرماندار رشت در جلسه مدیریت بحران شهرستان رشت نسبت به عزل مدیرانی که در زمان بحران در دسترس نباشند هشدار داد این هشدار فرماندار جدید النصب رشت حاوی نکاتی است که پرداختن بدان ضروری می باشد. شعارسال: مومنی زاده اولین بار نیست که مدیران ادارات شهرستان را بدین شیوه تهدید می کند ...
تاریخ مخابره: دوشنبه 8 اکتبر 2018  |  زمان: 02:13 ق.ظ  | شماره خبر: 23530