شعارسال: برخورد حضرت علی (ع) با کارگزاران خاطی حکومتی از جمله مستندات نظام مدیریتی در جمهوری اسلامی ایران است که تواند الگویی برای مدیران محسوب می گردد. آنحضرت در برخورد با مدیران خود بسیار سخت گیر و نکته بین بود به نحوی بعضاً در خصوص کارگزاران خاطی، حکم به اجرای عدالت در ملاء عام می ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 10 اکتبر 2018  |  زمان: 10:36 ق.ظ  | شماره خبر: 23841